Curriculum.nu

Publicaties in het kader van Curriculum.nu

In maart 2018 is een ontwikkelteam in het kader van Curriculum.nu aan de slag gegaan met de herziening van het schoolvak Nederlands. Het Meesterschapsteam Nederlands volgt deze ontwikkelingen nauwgezet en op een constructief-kritische manier. Daartoe hebben wij een aantal visiedocumenten en flankerende artikelen gepubliceerd, alsmede feedback geleverd op de tussenproducten. Dit is een overzicht, in chronologische volgorde:

 • Uit januari 2016 stamt het het Manifest Nederlands op School, dat het resultaat was van een aantal conferenties met betrokkenen (docenten, vakdidactici en vakwetenschappers);
 • Voortbouwend op het Manifest schreef het Meesterschapsteam Nederlands in februari 2018 een Visie Curriculum Nederlands Meesterschapsteams 1.5 (definitief), ter voorbereiding op de eerste werkzaamheden van het docentontwikkelteam Curriculum.nu. Kern van deze visie is de toevoeging aan het schoolvak van kennisinhouden, het benaderen van die kennisinhouden vanuit verschillende perspectieven, en de verrijking van de traditionele taalvaardigheden met algemene vaardigheden (zoals informatievaardigheden, onderzoeksvaardigheden, oordeelkundigheid en metacognitieve vaardigheden. De visie is geconcretiseerd in een nieuwe leerdoelenkaart, die ook beschikbaar is als Flyer Visie MT’s Nederlands. De leerdoelenkaart maakt de visie in één oogopslag duidelijk. De visietekst vormt ook de nadere uitwerking van het centrale begrip Bewuste Geletterdheid, dat in het Manifest al werd gelanceerd. In deze vorm is de tekst een tussenstap die wat ons betreft een denkrichting aanduidt. We willen de visie verder in de details uitwerken en waar nodig op hoofdlijnen aanpassen, in samenspraak met betrokkenen. Voor de goede orde: we beperken ons hier tot het wat van het schoolvak, het hoe komt elders aan de orde.
 • Feedback op eerste tussenproduct Curriculum.nu
 • In juli 2018 schreef het Meesterschapsteam Nederlands als bijlage bij zijn feedback op het tweede tussenproduct van Curriculum.nu een Reflectiedocument over de Grote Opdrachten van het leergebied Nederlands. In dit document wordt de visie op het curriculum uitgebreid tot een visie op de “grote vragen” van het leergebied
 • Het Meesterschapsteam Nederlands heeft veel waardering voor het derde tussenproduct van het ontwikkelteam: er is meer samenhang tussen de Grote Opdrachten en de Visie, en er is ook een balans aangebracht in de relatie daartussen. Toch zien wij een aantal aanvullingen die volgens ons essentieel zijn – zie hier een beknopte toelichting op de volgende punten:
  • Schenk meer en rijkere aandacht aan kennis
   • Geef een rijkere onderbouwing van het belang van kennis
   • Geef meer invulling aan kennis vanuit het leergebied
  • Voeg het historische perspectief op taal, literatuur en taalgebruik toe
  • Schenk meer aandacht aan (Nederlandse) cultuur en literatuur
  • Voeg een GO toe over cultuurhistorische kennis
  • Versterk de aansluiting met de andere talen 
 • Ter onderbouwing van deze aanbevelingen leverde het Meesterschapsteam Nederlands in december 2018 een voorstel voor een extra Grote Opdracht (8) Cultuurhistorische kennis en een voorbeeld van een Bouwsteen Nederlands als sociaal fenomeen.
 • In het verlengde hiervan reageerde het Meesterschapsteam Nederlands in januari 2019 met deze pitch op het vierde tussenproduct van Curriculum.nu tijdens een feedbackbijeenkomst op uitnodiging in Bunnik: een roep om meer inhoud in het schoolvak. Daarnaast dienden we deze schriftelijke feedback in op het vierde tussenproduct.
 • Het Meesterschapsteam Nederlands voorzag in maart 2019 Bouwsteen 7.1 Experimenteren met taal en taalvormen van deze kanttekeningen.
 • Wat zijn de grote inzichten uit de neerlandistiek? Peter-Arno Coppen bepleit een inhoudelijke aanvulling op de Grote Opdrachten van Nederlands in Curriculum.nu (26 maart 2019).
 • In december 2019 heeft het Meesterschapsteam Nederlands een conceptversie uitgebracht van Perspectieven op taal, taalgebruik en literatuur als basis voor eindtermen. Deze verdere uitwerking van het Manifest uit 2016 en de Visie uit 2018 wordt besproken met wetenschappers, vakdidactici, docenten en andere betrokkenen tijdens de Conferentie in Ravenstein op 8 en 9 januari 2020. 
 • Zie voor de recente ontwikkelingen en bijdragen ook de nieuwsberichten