Algemene info

Er zijn twee meesterschapsteams Nederlands, die nauw samenwerken. Een voor Letterkunde en een voor Taalkunde en taalbeheersing. Het uitgangspunt is kennis en ervaringen van docenten, vakspecialisten, wetenschappers en andere betrokkenen te benutten en op elkaar te betrekken, zonder elkaar iets op te leggen. Zo hopen wij te bereiken dat recent verworven wetenschappelijke inzichten worden ingezet in het schoolvak Nederlands en dat vakdidactiek steviger wordt verankerd in het universitaire onderwijs en onderzoek.

Manifest

In 2016 publiceerden de meesterschapsteams Nederlands het Manifest Nederlands op School, dat tot stand is gekomen in samenspraak met docenten, vakwetenschappers en vakdidactici. Het Manifest is een pleidooi voor bewuste geletterdheid. De meesterschapsteams Nederlands werken mee aan de ontwikkeling van didactiek en vakinhoud voor het schoolvak Nederlands in samenwerking met andere belanghebbenden.

Bewuste geletterdheid (werkdefinitie)

Bewuste geletterdheid is een bewuste bekwaamheid op het gebied van taal, communicatie en literatuur. De bewust geletterde leerling is taalvaardig en literair competent, en maakt daarbij gebruik van kennis van deze vaardigheden, en heeft inzicht in de eigen beheersing daarvan. Kennis van de structuur en de werking van taal, literatuur en communicatie in context speelt daarbij een sleutelrol. Tot deze bewuste geletterdheid behoort ook een contextafhankelijke en (zelf)bewuste reflectieve attitude ten opzichte van (literaire) taal- en taalgebruiksnormen.

Taalonderwijs is een vorm van bekwaamheidsonderwijs, waarin de leerling tijdens de schoolcarrière in een longitudinale ontwikkeling van opeenvolgende cycli vanuit een onbewuste onbekwaamheid via bewuste onbekwaamheid talige en literaire competenties ontwikkelt, om uiteindelijk te geraken tot een bewuste bekwaamheid. Van daaruit ontstaat nog tijdens de schoolcarrière door inslijping of routine een onbewuste bekwaamheid. Het eindniveau van de te verwerven bekwaamheden is afhankelijk van de eindtermen van het schooltype en andere formele voorschriften.