Docenten Gezocht

Docenten gezocht voor docentontwikkelteam Nederlands (start oktober 2019)

Dit najaar gaat er weer een docentontwikkelteam (DOT) Nederlands van start. U kunt hierbij als docent Nederlands aan de slag om samen met vakwetenschappers en vakdidactici uit het Meesterschapsteam Nederlands handen en voeten te geven aan de visie die neergelegd is in het Manifest Nederlands op School en de daarop voortbordurende Visie Curriculum Nederlands.

Doel

De naam docent-ontwikkel-team herbergt twee even belangrijke doelen van een DOT:

  1. Docenten doen mee voor hun eigen ontwikkeling; professionalisering vormt een cruciaal onderdeel van het proces, via nascholing over recente wetenschappelijke inzichten en via overleg met collega-docenten, vakwetenschappers en vakdidactici.
  2. Het team komt bij elkaar om onderwijsmaterialen te ontwikkelen en te onderzoeken voor het schoolvak Nederlands. Deze materialen kunt u direct in uw eigen onderwijspraktijk gebruiken, maar zullen ook gepubliceerd worden via o.a. de website van Vakdidactiek Geesteswetenschappen.

Thema

Het team gaat onderwijsmateriaal ontwikkelen waarin de disciplines taalkunde, taalbeheersing en letterkunde geïntegreerd aan bod komen, een belangrijk speerpunt van het Manifest Nederlands op School. Hiermee werken we toe naar bewuste geletterdheid van leerlingen, krijgt het vak Nederlands meer inhoud en wordt tegelijkertijd tegemoet gekomen aan de wens om de overladenheid van het programma te verminderen. Leerlingen zouden bijvoorbeeld een grammaticaal fenomeen onder de loep kunnen nemen en de communicatieve effecten daarvan kunnen ontdekken, om vervolgens in aanraking te komen met literaire werken die juist op dit punt verschillende keuzes maken.

Werkwijze

Het ontwikkeltraject beslaat acht bijeenkomsten op de woensdagnamiddag, verdeeld over een periode van een jaar (najaar 2019-najaar 2020). Hierbij komen docenten bijeen met vertegenwoordigers vanuit zowel de sectie letterkunde als de sectie taalkunde/taalbeheersing van het Meesterschapsteam Nederlands.

We starten met een aantal plenaire bijeenkomsten in Utrecht, waarvan de eerste plaatsvindt op woensdag 30 oktober, van 16.00-20.00 uur. Afhankelijk van het aantal en de regionale spreiding van docenten kan een deel van de vervolgbijeenkomsten meer verspreid over het land plaatsvinden. Het is de bedoeling dat elke docent in het voorjaar één of meerdere lessen uittest in de eigen onderwijspraktijk. Deze lessen worden vervolgens geïntegreerd in een lessenreeks die in het najaar als geheel wordt uitgeprobeerd en geoptimaliseerd.

Kosten

De kosten voor deelname aan dit docentontwikkelteam bedragen € 450,=. Maaltijden zijn bij deze prijs inbegrepen. Deelnemers krijgen een certificaat van deelname.

Aanmelding

U kunt zich tot 1 september 2019 aanmelden via dit formulier. Het aantal plaatsen is beperkt, dus aanmelding voor de zomervakantie is raadzaam. Motiveer kort waarom u mee wilt doen, en vermeld de school en plaats waar u werkt, evenals de leerjaren waarin u actief bent.

Nadere informatie en contact

Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u meer weten? Stuur dan een mail naar J.Evers@uu.nl of ga naar de site van het Meesterschapsteam Nederlands.