Docentontwikkelteams Nederlands

Docenten gezocht voor docentontwikkelteam Nederlands (start oktober 2019)

Dit najaar gaat er weer een docentontwikkelteam (DOT) Nederlands van start. U kunt hierbij als docent Nederlands aan de slag om samen met vakwetenschappers en vakdidactici uit het Meesterschapsteam Nederlands handen en voeten te geven aan de visie die neergelegd is in het Manifest Nederlands op School en de daarop voortbordurende Visie Curriculum Nederlands.

Doel

De naam docent-ontwikkel-team herbergt twee even belangrijke doelen van een DOT:

  1. Docenten doen mee voor hun eigen ontwikkeling; professionalisering vormt een cruciaal onderdeel van het proces, via nascholing over recente wetenschappelijke inzichten en via overleg met collega-docenten, vakwetenschappers en vakdidactici.
  2. Het team komt bij elkaar om onderwijsmaterialen te ontwikkelen en te onderzoeken voor het schoolvak Nederlands. Deze materialen kunt u direct in uw eigen onderwijspraktijk gebruiken, maar zullen ook gepubliceerd worden via o.a. de website van Vakdidactiek Geesteswetenschappen.

Thema

Het team gaat onderwijsmateriaal ontwikkelen waarin de disciplines taalkunde, taalbeheersing en letterkunde geïntegreerd aan bod komen, een belangrijk speerpunt van het Manifest Nederlands op School. Hiermee werken we toe naar bewuste geletterdheid van leerlingen, krijgt het vak Nederlands meer inhoud en wordt tegelijkertijd tegemoet gekomen aan de wens om de overladenheid van het programma te verminderen. Leerlingen zouden bijvoorbeeld een grammaticaal fenomeen onder de loep kunnen nemen en de communicatieve effecten daarvan kunnen ontdekken, om vervolgens in aanraking te komen met literaire werken die juist op dit punt verschillende keuzes maken.

Werkwijze

Het ontwikkeltraject beslaat acht bijeenkomsten op de woensdagnamiddag, verdeeld over een periode van een jaar (najaar 2019-najaar 2020). Hierbij komen docenten bijeen met vertegenwoordigers vanuit zowel de sectie letterkunde als de sectie taalkunde/taalbeheersing van het Meesterschapsteam Nederlands.

We starten met een aantal plenaire bijeenkomsten in Utrecht, waarvan de eerste plaatsvindt op woensdag 30 oktober, van 16.00-20.00 uur. Afhankelijk van het aantal en de regionale spreiding van docenten kan een deel van de vervolgbijeenkomsten meer verspreid over het land plaatsvinden. Het is de bedoeling dat elke docent in het voorjaar één of meerdere lessen uittest in de eigen onderwijspraktijk. Deze lessen worden vervolgens geïntegreerd in een lessenreeks die in het najaar als geheel wordt uitgeprobeerd en geoptimaliseerd.

Kosten

De kosten voor deelname aan dit docentontwikkelteam bedragen € 450,=. Maaltijden zijn bij deze prijs inbegrepen. Deelnemers krijgen een certificaat van deelname.

Aanmelding

U kunt zich tot 1 september 2019 aanmelden via onderstaand mailadres. Het aantal plaatsen is beperkt, dus aanmelding voor de zomervakantie is raadzaam. Motiveer kort waarom u mee wilt doen, en vermeld de school en plaats waar u werkt, evenals de leerjaren waarin u actief bent.

Nadere informatie en contact

Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u meer weten? Stuur dan een mail naar J.Evers@uu.nl of ga naar de site van het Meesterschapsteam Nederlands.


Zes DOT’s Nederlands: samen inspirerend onderwijs ontwerpen (2017)

De Meesterschapsteams Nederlands zijn op 5 juli 2017 van start gegaan met zes Docentontwikkelteams, die in de geest van het Manifest Nederlands op school samen met ons het schoolvak Nederlands gaan vernieuwen. Onder het motto ‘meer inhoud, meer plezier en betere resultaten’ zullen docenten, vakwetenschappers en vakdidactici samen inspirerend onderwijs gaan ontwerpen.

Zes docentontwikkelteams

De docentontwikkelteams opereren verspreid over Nederland en richten zich op verschillende onderwerpen:

Opbrengsten

In een DOT werkt u niet alleen aan de vernieuwing en verbetering van uw eigen lespraktijk, maar u doet dat vanuit het gezamenlijke ontwerpprincipe ‘bewuste geletterdheid’. Zo biedt een docentontwikkelteam u een vruchtbare vorm van docentprofessionalisering en draagt u bij aan de ontwikkeling van het vak Nederlands. Elke DOT zal uitmonden in een (digitale) publicatie in de reeks Vak & Didactiek Nederlands. Bovendien verwachten wij dat de DOT’s nieuwe ontwerpprincipes kunnen opleveren voor inspirerend en betekenisvol onderwijs.

Opzet

De docentontwikkelteams bestaan uit acht tot tien docenten Nederlands, een vakdidacticus en een of meer vakinhoudelijke specialisten. Elk docentontwikkelteam heeft een doorloop­tijd van tenminste één schooljaar waarin acht bijeenkomsten zullen worden gepland van ca. vier uur.

Aanmelding

Deze DOT’s zijn al van start gegaan en aanmelding is helaas niet meer mogelijk.