Onderzoek en publicaties

Publicaties in het kader van Curriculum.nu

In maart 2018 is een ontwikkelteam in het kader van Curriculum.nu aan de slag gegaan met de herziening van het schoolvak Nederlands. De Meesterschapsteams Nederlands volgen deze ontwikkelingen nauwgezet en op een constructief-kritische manier. Daartoe hebben zij een aantal visiedocumenten en flankerende artikelen gepubliceerd, alsmede feedback geleverd op de tussenproducten. Dit is een overzicht, in chronologische volgorde:

  • Uit januari 2016 stamt het het Manifest Nederlands op School, dat het resultaat was van een aantal conferenties met betrokkenen (docenten, vakdidactici en vakwetenschappers);
  • Voortbouwend op het Manifest schreven de meesterschapsteams Nederlands in februari 2018 een Visie Curriculum Nederlands Meesterschapsteams 1.5 (definitief), ter voorbereiding op de eerste werkzaamheden van het docentontwikkelteam Curriculum.nu. Kern van deze visie is de toevoeging aan het schoolvak van kennisinhouden, het benaderen van die kennisinhouden vanuit verschillende perspectieven, en de verrijking van de traditionele taalvaardigheden met algemene vaardigheden (zoals informatievaardigheden, onderzoeksvaardigheden, oordeelkundigheid en metacognitieve vaardigheden. De visie is geconcretiseerd in een nieuwe leerdoelenkaart, die ook beschikbaar is als Flyer Visie MT’s Nederlands. De leerdoelenkaart maakt de visie in één oogopslag duidelijk. De visietekst vormt ook de nadere uitwerking van het centrale begrip Bewuste Geletterdheid, dat in het Manifest al werd gelanceerd. In deze vorm is de tekst een tussenstap die wat ons betreft een denkrichting aanduidt. In het komende jaar willen we de visie verder in de details uitwerken en waar nodig op hoofdlijnen aanpassen, in samenspraak met betrokkenen. Voor de goede orde: we beperken ons hier tot het wat van het schoolvak, het hoe komt elders aan de orde.
  • Feedback op eerste tussenproduct Curriculum.nu
  • In juli 2018 schreven de meesterschapsteams Nederlands als bijlage bij hun feedback op het tweede tussenproduct van Curriculum.nu een Reflectiedocument over de Grote Opdrachten van het leergebied Nederlands. In dit document wordt de visie op het curriculum uitgebreid tot een visie op de “grote vragen” van het leergebied.
  • In januari 2019 reageerden de meesterschapsteams Nederlands met deze pitch op het vierde tussenproduct van Curriculum.nu tijdens een feedbackbijeenkomst op uitnodiging in Bunnik: een roep om meer inhoud in het schoolvak.
  • Wat zijn de grote inzichten uit de neerlandistiek? Peter-Arno Coppen bepleit een inhoudelijke aanvulling op de Grote Opdrachten van Nederlands in Curriculum.nu (26 maart 2019).
  • Zie voor de recente ontwikkelingen en bijdragen ook de nieuwsberichten

Onderzoek

De Meesterschapsteams Nederlands streven naar de concretisering, didactische operationalisering en implementatie van het algemene doel ‘bewuste geletterdheid’. Om deze reden stimuleren en ondersteunen zij onderzoek op dit gebied.  Onderzoek  kan zich bijvoorbeeld richten op de ontwikkeling van bewuste kennis, bewuste vaardigheden, of bewuste oordelen of attitude.

  • enkele onderzoeksthema’s Nederlands voor letterkunde en taalkunde/taalbeheersing (december 2016)
  • zie ook Dudoc-Alfa > Lichtingen 2014 en 2017 voor lopend onderzoek naar het schoolvak Nederlands onder de hoede van Vakdidactiek Geesteswetenschappen
  • een eerste, onvolledige inventarisatie van al het lopende onderzoek naar het schoolvak Nederlands is hier te vinden

Publicaties Meesterschapsteams Nederlands (selectie)