Samenstelling

Het Kennisnetwerk Literatuur in de Klas (KLiK) is opgebouwd uit een diverse vakdidactici en onderzoekers op het gebied literatuur. Op deze pagina zijn hun onderzoeksprofielen en specialisaties te vinden, evenals eventuele koppelingen naar persoonlijke sites en lesplannen.

Sander Bax
Vakdidactisch meester Nederlands
Expertise: Nederlandse literatuur, literatuurgeschiedenis

Dr. Sander Bax werkt als universitair hoofddocent Literatuurwetenschap, Cultuurgeschiedenis en Vakdidactiek Nederlands aan de Universiteit van Tilburg. Zijn werkzaamheden hebben direct betrekking op het schoolvak Nederlands. Hij geeft colleges vakdidactiek bij de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg Nederlands en geeft colleges over cultuur- en literatuurgeschiedenis, literaire analyse, populaire cultuur, auteurschap en media in de bacheloropleiding Online Culture en in de masteropleiding Art, Media and Society. Zijn onderzoek concentreert zich op de relatie tussen (Nederlandse) literatuur, politiek en media (aan het begin van de 21e eeuw), en op auteurschap en literatuurgeschiedenis (van de 20e eeuw). In 2015 publiceerde hij De Mulisch Mythe. Harry Mulisch: schrijver, intellectueel, icoon (Amsterdam: Meulenhoff) en redigeerde hij met Pascal Gielen en Bram Ieven het boek Interrupting the city. Artistic constitutions of the public sphere (Amsterdam: Valiz). Momenteel werkt hij (onder meer) aan een biografie van de Nederlandse schrijver Bernlef (1937-2012). Sander Bax is daarnaast lid van het meesterschapsteam Nederlands-Letterkunde en co-promotor van Renate van Keulen.

Zie ook:
Profiel Sander Bax op Vakdidactiek Geesteswetenschappen

Erwin Mantingh
Lerarenopleider en vakdidacticus Nederlands
Departement Talen, Literatuur & Communicatie / Graduate School of Teaching
Universiteit Utrecht
Expertise: literatuurgeschiedenis, historische letterkunde, literatuurhistorisch redeneren, Nederlandse literatuur, bewuste geletterdheid, curriculumontwikkeling, ontwerponderzoek, Nederlands, vakdidactiek

Dr. Erwin Mantingh is lerarenopleider en vakdidacticus Nederlands (sinds 2011). Eerder werkte hij tien jaar als onderzoeker en docent op het gebied van Middelnederlandse literatuur en middeleeuwse cultuur aan de Universiteit Utrecht en twaalf jaar als leraar Nederlands op een middelbare school in Zeist. Als lid van het Meesterschapsteam Nederlands – Letterkunde zet hij zich in voor het literatuuronderwijs en de versterking van de vakdidactiek. Hij doet onderzoek naar en publiceert over de didactiek van Nederlandse (historische) letterkunde. Op dat gebied ontwikkelt hij samen met vakwetenschappers, vakdidactici, docenten, studenten en leerlingen lesmateriaal.

Zie ook:
Lessenreeksen over middeleeuwse literatuur
Profiel Dr. Erwin Mantingh (UU)

Roos Wolters
Coördinator kennis- en beleidsontwikkeling en interne zaken voor Stichting lezen.

Roos Wolters is coördinator kennis- en beleidsontwikkeling interne zaken en contactpersoon bij Stichting Lezen. Stichting Lezen is het kenniscentrum en expertisecentrum voor leesbevordering en literatuureducatie. kennisdisseminatie is een belangrijk speerpunt voor de stichting.

Zie ook:
Stichting Lezen
Leesmonitor (Stichting Lezen)

Marloes Schrijvers
Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Amsterdam
Expertise: literatuurdidactiek, dialogisch leren, zelfinzicht, sociaal inzicht, leeskringen, lesontwerp, jeugdliteratuur, leesmotivatie, curriculumintegratie, lerarenopleiding, design-based research, mixed-methods onderzoek, kwantitatief onderzoek, interventieonderzoek

Dr. Marloes Schrijvers is gepromoveerd op een onderzoek naar de rol van dialogisch literatuuronderwijs in het bevorderen van zelfinzicht en sociaal inzicht bij leerlingen in havo 4. Daaraan voorafgaand heeft zij de Master Jeugdliteratuur en de universitaire lerarenopleiding tot docent Nederlands afgerond. Momenteel werkt ze als docent bij de lerarenopleidingen Nederlands aan de Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool van Amsterdam. In de toekomst zou ze zich graag richten op praktijkgericht onderzoek naar literatuurdidactiek in het voortgezet onderwijs én binnen lerarenopleidingen. Marloes Schrijvers is onder meer geïnteresseerd in hoe (aankomend) docenten literatuuronderwijs kunnen leren ontwerpen waarin dialogische interactie centraal staat, in hoe we literatuur kunnen integreren met andere domeinen (bijvoorbeeld schrijf- en spreekvaardigheid), en in het ontwikkelen van doorgaande lijnen in literatuuronderwijs (PO-VO, onderbouw-bovenbouw, VO-HO). Ze is tevens editor voor L1 – Educational Studies in Language and Literature (www.l1research.org) en lid van de Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands van Levende Talen (www.didactieknederlands.nl).

Zie ook:
Marloes Schrijvers op LinkedIn

Trixie Hölsgens
Medewerker Onderwijs/Duitse Taal en Cultuur
Duitsland Instituut Amsterdam
Expertise: Duitse taal, didactiek, Duitse literatuur

Trixie Hölsgens is senior medewerker Duitse taal en cultuur bij het DIA. Zij houdt zich bezig met projecten voor leerlingen en docenten en met nascholing en studiereizen voor docenten en schoolleiders. Daarnaast ontwikkelt zij didactisch materiaal en geeft zij voorlichting over het vak Duits in Nederland. Hölsgens studeerde Duitse Taal en Cultuur, Literary Studies en Wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit en aan de Universiteit van Amsterdam. Ze was via de Vrije Universiteit verbonden aan het Schooltalenproject in opdracht van het ministerie van OCW waarvoor zij lespakketten maakte om de studie Duits onder de aandacht te brengen bij scholieren. Daarnaast was zij werkzaam als docent bij de opleiding Duits van de UvA en geeft zij als zelfstandig docent colleges en workshops op het gebied van de Duitse literatuur en filosofie.

Zie ook:
Profiel Trixie Hölsgens MA op Duitsland Instituut
Trixie Hölsgens op LinkedIn

Kila van der Starre
Universiteit Utrecht, Hogeschool Amsterdam, freelancer
Expertise: poëzie, poëzie buiten het boek, podiumpoëzie, performance, mediatheorie, literatuursociologie, empirische literatuurwetenschap, Instagrampoëzie, poëzietatoeages, straatpoëzie, poëzieonderwijs, literatuuronderwijs

Kila van der Starre is gespecialiseerd in ‘poëzie buiten het boek’, waaronder straatpoëzie, Instagrampoëzie en podiumpoëzie. Ze is geïnteresseerd in de manieren waarop mensen poëzie gebruiken in het alledaagse leven en de wijze waarop de context en de materiële drager van poëzie betekenisvol kunnen zijn. Via gastlessen, workshops, publicaties en symposia probeert Van der Starre de relatie tussen onderzoek naar poëzie en het literatuuronderwijs op scholen te versterken. Van der Starre richtte in 2017 de crowdsourcingswebsite Straatpoezie.nl op en publiceerde in 2018 samen met Babette Zijlstra het poëzie-doe-boek Woorden temmen. 24 uur in het licht van Kila&Babsie.

Zie ook:
Website Kila van der Starre

Stefanie Ramachers
Radboud Universiteit (Faculteit der Letteren en Radboud Docenten Academie) en Blariacumcollege Blerick
Expertise: moedertaalverwerving, vreemdetaalverwerving, klank- en woordherkenning, literair lezen in een vreemde taal

Dr. Stefanie Ramachers heeft Germanistiek/Duits als vreemde taal en Taalwetenschap gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Aansluitend is zij daar gepromoveerd op het gebied van moedertaalverwerving en klank- en woordherkenning. Inmiddels doet Stefanie onderzoek naar het lezen van literaire teksten in een vreemde taal in de context van het schoolvak Duits op middelbare scholen in Nederland. Ze onderzoek of de aanpak “dialogisch lezen” (voor het schoolvak Nederlands ontwikkeld door Tanja Janssen, UvA), met een aantal aanpassingen, positievere effecten sorteert (hogere waardering van het gelezene, diepere interpretatie van het gelezene) dan een meer traditionele, docentgestuurde benadering van literatuur binnen het schoolvak Duits. Ook onderzoekt ze of de didactiek invloed heeft op de mate waarin leerlingen zich in literaire teksten kunnen inleven. Uit ander onderzoek weten we namelijk dat lezen in een vreemde taal, zeker wanneer deze in een onderwijscontext is geleerd, minder sterke emoties oproept.​

Zie ook:
Website Stefanie Ramachers

Youri Desplenter
Universiteit Gent
Expertise: historische Nederlandse letterkunde, (historische) literatuur en onderwijs, afstandsonderwijs

Tot nu toe draaide het onderzoek van Youri Desplenter geheel en al rond historische Nederlandse letterkunde, meer bepaald die uit de middeleeuwse periode. Het zwaartepunt bevindt zich daar binnen de religieuze literatuur. Met een educatief bachelorsdiploma (Nederlands – geschiedenis – Duits) als begin van zijn traject in het hoger onderwijs en een tussenstop als lector Nederlands in een lerarenopleiding na het behalen van zijn doctoraat gold zijn interesse evenwel ook altijd al de vakdidactiek. Vanaf 2019-2020 is Youri de verantwoordelijke voor de vakdidactiek Nederlands aan de Universiteit Gent. Zijn expertise binnen dat vakgebied is dan ook nog bescheiden. Samen met collega Lars Bernaerts redigeerde en leidde hij wel het themanummer Literatuuronderwijs van het vaktijdschrift Nederlandse Letterkunde (jg. 23 (2018), nr. 3) in.

Zie ook:
Profiel Prof. Dr. Youri Desplenter

Marjolein van Herten
Open Universiteit
Expertise: leesclubs in de klas

Zie ook:
Lesmateriaal ‘Praten over literatuur’

Esther Schat
Universiteit Utrecht, Spinoza Lyceum, CITO
Expertise: interculturele competentie, Latijnsamerikaanse literatuur, multiculturele literatuur, Spaans, CLIL

Esther Schat (1979) werkt als docent Spaans op het Spinoza Lyceum in Amsterdam. Dankzij een promotiebeurs van Dudoc Alfa doet zij onderzoek aan de faculteit Geesteswetenschappen Universiteit Utrecht naar interculturele en taalgerichte literatuurdidactiek voor de bovenbouw havo/vwo. Haar interesse gaat uit naar de inzet van Spaans en Latijnsamerikaanse jeugdliteratuur om burgerschapsthema’s zoals migratie in de taalles te integreren. Ze onderzoekt hoe CLIL-didactiek kan bijdragen om taalvaardighedenonderwijs en interculturele educatie te integreren in de literatuurles. Met haar ontwikkelde didactiek hoopt ze niet alleen te bewerkstelligen dat leerlingen beter Spaans leren spreken en schrijven maar ook hoe ze door reflectie op hun eigen culturele identiteit andere culturen beter kunnen begrijpen en zich ontwikkelen tot tolerante burgers in democratische samenlevingen.

Zie ook:
Profiel Esther Schat op Vakdidactiek Geesteswetenschappen