Speerpunten Taalkunde/taalbeheersing

Het meesterschapsteam Nederlands – taalkunde/taalbeheersing werkt de komende jaren aan vakdidactisch onderzoek in de ruimste zin van het woord en aan vakdidactiek en scholing vanuit de geschetste meer inhoudelijk invulling van het schoolvak die met het doel van bewuste taalvaardigheid samenhangt.

Onderzoek
Met een gezamenlijke onderzoeksagenda beogen we vakdidactisch onderzoek te stimuleren. Op de website vakdidactiek Geesteswetenschappen verzamelen we omschrijvingen van onderwerpen die zich lenen voor onderzoek. Degenen die zelf of samen met anderen onderzoek willen doen, kunnen contact opnemen met de personen die bij de onderwerpen genoemd worden. De onderzoeksagenda kan worden uitgebreid met andere onderwerpen.

Vakdidactiek
In overleg met betrokkenen beogen we bewuste taalvaardigheid vakdidactisch gestalte te geven. Welke uitwerking kunnen we aan dit onderwijsdoel geven? Is het mogelijk om de schoolboeken inhoudelijk te verrijken? Zijn er zinvolle toetsingsvormen bij bewuste taalvaardigheid mogelijk? Via verschillende platforms proberen we het doel van bewuste taalvaardigheid uit te dragen. Bijvoorbeeld, op Het Schoolvak Nederlands (conferentie Tilburg, 13 en 14 november 2015) bespreken we bovenstaande vragen met de deelnemers van een workshop. Samen met het meesterschapsteam Nederlands – letterkunde presenteren we op het congres het Manifest Bewust Geletterd, want we veronderstellen dat bewuste taalvaardigheid en literaire vorming profijtelijk in samenhang kunnen worden gedoceerd. Samen met Letterkunde organiseren we onder de titel ‘Om het schoolvak Nederlands’ jaarlijks overleg met vertegenwoordigers van betrokken instanties.

Scholing
Nieuwe vormen van onderwijs en toetsing oorden ontwikkeld in samenspraak met docenten, in docentontwikkelteams en via nascholingscursussen over inhoud (met aandacht voor recente wetenschappelijke ontwikkelingen) en leerlijnen van het vak. Daarbij past de ontwikkeling van een kennisbasis voor eerstegraads leraren, met een schets van de bijbehorende vakinhoudelijke eindtermen voor bachelors van de letterenfaculteiten, om te bewerkstelligen dat de universitaire  opleidingen Nederlands in hun curriculum ruimte vrijmaken voor onderdelen van de neerlandistiek die in het voorgezet onderwijs van belang zijn.